KABLAGETILLVERKNING PÅ JÄMTLÄNDSK LANDSBYGD

Kablage främst till olika maskinstyrningar inom entreprenad, men även till kunder med andra behov

Vad vi gör

Jorm Lego står för kablagetillverkning, där kunder som behöver kablar till olika maskinstyrningar inom entreprenad har blivit störst. Vi tillverkar även diverse kablage till andra kunder med olika behov. Tryck här för att se mer. 

I vårt dagliga arbete strävar vi ständigt efter att bli bättre och effektivare för att kunna hålla hög kvalitet, rimliga priser och framför allt nöjda kunder.

Historia

Jorm Lego AB startade 1989 och namnet var då Jormvattnets Taxi & Lego AB. Från början hade företaget alltså även taxiverksamhet, och genom åren har det även varit andra områden, bland annat matvarubutik. År 2000 gick det över till kablagetillverkning helt och hållet och namnet blev då Jormvattnets Lego AB. Vi huserar i vår egna lokal om ca 500m2 i byn Jormvattnet som ligger 17 mil nordväst om Strömsund, nära norska gränsen. Vi har tillverkning även i Strömsund och där startade vi upp oktober 2014. För att förenkla kortade vi ner namnet till Jorm Lego AB år 2023.

Kontakta oss

Jormvattnet 485  833 98 Gäddede
Industricentrag. 9 833 36 Strömsund 

0672 - 412505

info@jormlego.se

Ledning

Välkommen att höra av dig direkt till någon!

Kundreferenser

Några av företagen vi tillverkar kablage till:

Exempel på fabrikat vi använder


Certifikat

Jorm Lego AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Policys

Kvalitetspolicy

Jorm Lego AB ska vara lyhörd för kundernas önskemål och verka för att uppfylla deras krav och förväntningar. Företagets strävan ska vara att, med hög leveranssäkerhet, tillhandahålla produkter av hög kvalitet. Det finns lång erfarenhet och kompetens gällande produkter i tillverkningen vilken ska delas med kunderna. Genom kontinuerligt förbättringsarbete ska kvaliteten ständigt höjas för att öka kundnöjdheten. Lagar och andra myndighetskrav ska följas, liksom krav från övriga intressenter.

Miljöpolicy

Jorm Lego AB ska övervaka den faktiska miljöpåverkan företaget och dess intressenter utgör, och denna ska vägas in i varje beslut som tas för att bidra till att skydda miljön och förebygga förorening. Genom kontinuerligt förbättringsarbete ska företagets miljöpåverkan minimeras, och relevanta aspekter kontrolleras årligen. Lagar och andra bindande krav ska kontrolleras och efterföljas.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön på Jorm Lego AB ska vara sådan att de som arbetar där inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet, och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Företaget ska inte acceptera någon form av mobbning eller trakasserier. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Företaget ska sträva efter att hela tiden förbättra arbetsmiljön såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet ska kontrolleras och efterföljas.

JormvattnetStrömsund